Oficiální webové stránky Klubu českých turistů, odbor KLATOVY – reg. číslo 104 408

Informace o značení pro značkaře, ale i pro ostatní

Klub českých turistů se značením tras zabývá již od r. 1889, kdy „označovací družstvo“ spojilo červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy. Klatovský odbor Klubu českých turistů, založený v r. 1893, udržuje nyní celkem 624 km pěších tras. Na těchto trasách je použito 135 směrovníků, 1 346 směrovek a tabulek a 40 turistických map a stojanů. KČT Klatovy je garantem jednotného turistického značení na území Klatovska a Železnorudska.

O údržbu značení i o vyznačování nových tras se stará celkem 41 vyškolených značkařů. Někteří značkaři se rovněž podílejí na značení lyžařských a cyklistických tras. V roce 2023 bylo z odboru KČT Klatovy 32 značkařů, ostatní jsou z jiných odborů nebo neorganizovaní. Je samozřejmé, že udržovat tak velké množství tras převážně v horském terénu je činnost velmi náročná. Budeme proto rádi, když nás budete o nesrovnalostech ve značení, či o jeho poškození informovat. Zájemce, kteří by se chtěli přímo podílet na značení tras KČT rádi uvítáme!

turistické značky

Turistické značky jsou každé tři roky obnovovány a upravovány. V roce 2023 bylo takto našimi značkaři obnoveno 210 km značení. Nejedná se pouze o obnovu turistických značek, ale též o údržbu nosných prvků (v pětiletém cyklu), tj. směrovníků – těch bylo v tomto roce upraveno 20 ks, dále stojanů a rámů TVM (turistických vývěsních map), kterých bylo v uplynulém roce obnoveno 5 ks.

Celkové náklady na údržbu značení, které jsou hrazeny z dotací poskytovaných hlavně ústředím KČT a KÚ Plzeňského kraje, činily v r. 2023 částku 77,5 tis. Kč. Pro rok 2024 je v plánu obnova 205 km značených tras, údržba 5 ks stojanů TVM a 21 ks směrovníků, na údržbu značení je plánována částka 83 tis. Kč.

Aby turistické značení bylo stále na dobré úrovni, vyžaduje to nejen značné finanční částky, ale též nemalé množství veřejně prospěšné práce a volného času, který značkaři věnují turistické veřejnosti. Je proto zavrženíhodné a trestuhodné jednání vandalů, kteří turistické značení svévolně poškozují.

 

Stručný přehled značení turistických tras v České republice

pasove znacky  pasove znacky
pasove znacky

Turistické trasy jsou v ČR značeny čtvercovými pásovými značkami Krajní barvy vyjadřují typ trasy: bílé - pěší, oranžové - lyžařské a žluté potom cyklistické trasy. Prostřední barva je barvou tzv. vedoucí a podle ní se určuje barva trasy, resp. značky (např. po první značce půjdete po červené). Jako vedoucích barev se používá červená, modrá, zelená a žlutá. Tyto značky se odlišují také velikostí, např. pěší a lyžařské mají vel. 100 × 100 mm, cyklo 140 × 140 mm.

více šipek

Mění-li trasa směr a není možno tuto situaci vyznačit značkami použíjí se šipky, které na změnu nejen upozorní, ale přímo nás do nového směru navedou. Prochází-li stejným úsekem několik tras různých vedoucích barev, jsou umístěny vždy společně.

zluta znacka

To samé se týká také lyžařských (oranžové krajní barvy) a cyklo tras (žluté krajní barvy). Zbývá jen upozornit, že žlutá jako vedoucí barva je zde nahrazena bílou. Rozměr značky by měl být 140 × 140 mm. Tento příklad se používá pro značení tzv. terénních cyklotras. (viz dále)

modra odbocka

V terénu se můžeme setkat také s tvarovými významovými značkami a to především na odbočkách k turisticky významným cílům. Tato nás např. zavede k vrcholu s rozhledem nebo k vyhlídce.

odbocka hrad

Odbočka ke zřícenině hradu či jiného objektu

odbocky

Odbočka k jinému zajímavému objeku

studanka

Odbočka a značení ke studánce.

okruhy

V blízkosti měst, rekreačních a turistických středisek se můžete setkat také s tvarovým místním značením. Vedoucí barva je vždy vpravo nahoře. Těchto místních značek se užívá hlavně pro značení kratších vycházkových okruhů.

naucna stezka

Značení naučné stezky

smerovky

Součástí turistického značení jsou také dobře známé směrovky a tabulky, které nás průběžně informují o tom, kde se nacházíme a jak daleko kam je. Pěší jsou krémově bílé, lyžařské oranžové a cyklistické žluté.

lyz. smerovka

Zvláštní lyžařská směrovka

pesi trasa

Pokud je pěší trasa součástí lyžařské nepoužívá se zvláštních lyžařských směrovek (o jedno výš), ale použije se společné značení s umístěním symbolu lyžaře u jednotlivých míst.

cyklotrasa

Příklad směrovky cyklotrasy. Žlutá vedoucí barva je v tomto případě nahrazena bílou.

cyklotrasa

Značkování cyklotras se zásadně liší podle toho, zda jde o trasy vedoucí převážně po silnicích a kvalitnějších komunikacích (tzv. silniční cyklotrasy) nebo o trasy vedoucí po polních a lesních zpevněných cestách (tzv. terénní cyklotrasy). Oba druhy cyklotras jsou voleny tak, aby umožňovaly použití i turistických a krosových kol, nikoliv pouze kol horských. Toto je příklad označení tzv. silniční cyklotrasy. Velikost tabulky s číslem trasy je 200 × 300 mm.

hlavni cyklotrasa

Na hlavních trasách a východištích nalezneme směrové tabule s názvy a vzdáleností dalších cílů.

krizovatka

Na křižovatkách a orientačně náročnějších místech se používá tzv. návěst před křižovatkou. Zobrazují většinou tvar křižovatky a další průběh trasy. Zbývá připomenout, že všechny cykloznačky patří mezi dopravní značky dle vyhlášky ministerstva dopravy.

nebezpecna mista

Tyto výstražné tabule upozorňují na nebezpečná místa uživatele lyžařských tras.

 

Značení turistických tras – Poslání KČT

Máte zájem pomoci při obnově značení pěších turistických tras?

Pokud máte zájem o obnovu značení pěších turistických tras, rádi vás zaškolíme a zapojíme do této činnosti. Značení turistických tras obnovují zaškolení a vyškolení značkaři KČT ve svém osobním volnu. Členství v KČT přitom není povinné, ale je vhodné (jinak se na vás nebude např. vztahovat naše úrazové pojištění nebo pojištění odpovědnosti). Každý této práci věnuje několik dní, většinou 2–6 dní v roce. Vás, nové zájemce o tuto práci, vezmeme s některými z našich značkařů do terénu, kde se prakticky seznámíte s vlastní obnovou značení pěších tras v délce cca 10 km na osobu. Je vhodné, když takto zaškolený značkař následně projde ještě dvouvíkendovým značkařským školením, neboť alespoň jeden člen skupiny (většinou jde o dvojice) mívá kvalifikaci vedoucího značkaře, kterou tímto dvouvíkendovým školením získává. Pro svou značkařskou práci dostane každý člen skupiny veškerý potřebný materiál a pomůcky. Za práci při obnově turistického značení dostanou zaškolení a vyškolení značkaři: jízdné veřejným dopravním prostředkem, stravné a náhrady za opotřebení vlastní výstroje (např. oděvu, obuvi, batohu). Výše jízdného při použití vlastního vozidla, stravného a náhrad se řídí příslušnou směrnicí KČT.